‘Echt betekenisvol contact’

BLOG

1330 Dementie

Door: 1330

Over het 1330 Dementie project en de ontwikkeling van 1330+.

Wat is 1330?

1330 verbindt mensen door middel van gesprekken met inhoud. 1330 is meer dan een gespreksstarter: het delen van kennis staat centraal, deelnemers worden cognitief uitgedaagd en het zorgt voor echt betekenisvol contact tussen deelnemers. 1330 biedt een dialoog, gesprekskaartendoos en trainingen.

1330 Dementie

Naarmate je ouder wordt, neemt de kans op ouderdomsgerelateerde problemen zoals verminderd cognitief vermogen, sociaal isolement en afname van zelfredzaamheid toe. Ook de kans op dementie neemt toe naarmate mensen ouder worden.

Activiteiten met een sociaal aspect dragen bij aan het welzijn van mensen met dementie en voorzien in de behoefte aan verbondenheid die sterk aanwezig is binnen deze doelgroep. Om op deze behoefte in te spelen is in 2021, met steun van ZonMw, het project ‘1330 Dementie gestart. Hierbinnen is wetenschappelijk onderzoek gedaan en zijn er verschillende pilot dialogen gevoerd en trainingen aan zorgprofessionals gegeven (zie ook deze infographic). De primaire focus van het ‘1330 Dementie’ project was het voorkomen én verminderen van eenzaamheidsgevoelens door middel van de doorontwikkeling van de 1330 Gespreksmethodiek, met extra aandacht voor de bruikbaarheid ervan voor mensen met dementie en hun omgeving. Het resultaat hiervan is de dementievriendelijke versie van 1330 genaamd ‘1330+’.

Uit het onderzoek dat plaatsvond tijdens het 1330 Dementie project is gebleken dat 1330+ op verschillende manieren meerwaarde heeft voor de doelgroep. Ten eerste vond men de dialogen interessant en leerzaam en deelnemers gaven aan dat de 1330 Methodiek en bijbehorende materialen hen aan het denken zette en voor diepgang in het gesprek zorgde. Ook de diversiteit in de gespreksonderwerpen werd gewaardeerd. Het contact met andere deelnemers werd ook als waardevol ervaren. Het elkaar beter leren kennen, lotgenotencontact en zich gehoord voelen en steun vinden in het contact met de anderen tijdens de 1330 Dialogen werden benoemd als waardevol. De methodiek leidde tot verbindende gesprekken met diepgang tussen mensen met lichte tot matig ernstige vormen van dementie en hun gesprekspartners (o.a. mantelzorgers, familie leden, vrijwilligers en (zorg)professionals).

Inmiddels is 1330+ klaar om ingezet te worden in de praktijk. Het aanbod van 1330+ biedt een volledig parallel aanbod aan het reguliere aanbod. Dat wil zeggen dat alle materialen, de dialogen en de trainingen zó zijn doorontwikkeld, dat ze geschikt zijn voor mensen met dementie en hun omgeving.

We hopen vanaf nu 1330+ in te kunnen zetten voor iedereen die er meerwaarde van kan ondervinden!

We willen graag al onze samenwerkingspartners bedanken, zonder wie dit project nooit zo succesvol afgerond had kunnen worden: Cordaan, Zorggroep de Laren, Participe Amstelland en Alzheimercentrum Amsterdam. Tot slot natuurlijk veel dank aan ZonMw, zonder wiens steun dit project niet mogelijk was geweest.